tolgoi_menu

Sunday, 21 December 2014

Асуулт, даалгавар 7


Асуулт, даалгавар 7
1.   Дараах ухагдахууныг тайлбарлах
Ромул, Рем, Амул, Патриц, Плебей, Пүнийн дайн, Гракх, Спартак, Ганнибол, Альпийн нуруу,

2 .  Хэлэлцүүлгийн сэдэв
Спартакийн удирдсан бослого ба Ромын бүгд найрамдах улсын уналтАсуулт, даалгавар 6

Асуулт, даалгавар 6
1.   Дараах ухагдахууныг тайлбарлах
Ахей, Крит, Гомер, Трой, Балканы хойг, Микен, Орхомен, Тиринф, Пилос, Афин, Аттик, Солон, Спарт, Архелай, Александр,
2 .  Хэлэлцүүлгийн сэдэв
Гомерийн буюу полисийн өмнөх үеийг харьцуулах